ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Գործունեություն

ԱÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐàôð¸
ԱÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ëï»ÕÍí»É ¿ 2004Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ` §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á (³ÛëáõÑ»ïª ÊáñÑáõñ¹) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ ¿:
ÊáñÑáõñ¹Á ջϳí³ñíáõÙ ¿ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ, §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ï`úñ»Ýù), ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí:
ÊáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇݳÝß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí ¨ Çñ ³Ýí³Ýٳٵ ÏÝÇù, ¹ñáßÙ³ÏÝÇù, Ó¨³ÃáõÕÃ:
ÊáñÑñ¹Ç ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿ª
հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (կրճատ՝ ԱՀ ՔԾԽ).
ռուսերեն՝ Совет гражданской службы Республики Арцах. (կրճատ՝ СГС РА).
անգլերեն՝ Civil Service Council of the Republic of Artsakh (կրճատ՝ CSC RA):.
Խորհրդի գտնվելու վայրն է՝ 375000, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 59

ÈÔÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐð¸Æ β¼ØÀ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ ÑÇÝ· ³Ý¹³ÙÇóª ݳ˳·³Ñ, ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É ¨ »ñ»ù ³Ý¹³Ù:
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահին նշանակում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը, իսկ մյուս անդամներին՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահը` քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի ներկայացմամբ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³é³çÇÝ Ï³½ÙÇ, Ý߳ݳÏíáõÙ »Ý í»ó ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ ϳñáÕ »Ý Ý߳ݳÏí»É Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ ¨ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÁ ѳí³ë³ñ»óíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ëï³ÅÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó å³ßïáݳí³ñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ã»Ý ϳñáÕ ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÉ å³ßïáÝ Ï³Ù Ï³ï³ñ»É í׳ñáíÇ ³ÛÉ ³ß˳ï³Ýù, µ³óÇ ·Çï³Ï³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ¨ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇó:

ԱÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐð¸Æ ÈƲ¼àðàôÂÚàôÜܺðÀ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Áª
³) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.
µ) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ³Ïï»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ ¹ÇÙáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³Ý.
·) ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõͳñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
¹) Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ùÝÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ ¨ µáÕáùÝ»ñÁ.
») ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ¹»åù»ñáõÙ í³ñáõÙ ¿ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ.
½) ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ Ýϳïٳٵ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ §·¦ ¨ §¹¦ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ §·¦ Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏñÏÇÝ ÏÇñ³é»Éáõ, ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ §·¦ ¨ §½¦ ϳ٠§¹¦ ¨ §½¦ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ §»¦ Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ.
¿) ѳٳå³ï³ëË³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõûñ.
Á) ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·Á.
Ã) Արցախի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը.
Å) ÁݹáõÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ.
ų) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ Çñ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
3. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝùáí Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÇÝ:
4. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ:
5. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ýÇݳÝë³íáñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ·¨³í׳ñÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¦Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇݧ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ³é³çÇϳ ï³ñí³ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÝ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý պետական նախարարի áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ï³½ÙáõÙ áõ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇݳÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³çÇϳ ï³ñí³ Çñ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÁ (ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ͳËë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ):
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ ¨ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍáõÙ ¹ñ³Ýó Ý»ñ³éáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇݦ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:
Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÇ ûñÇݳÏÝ ³é³çÇϳ ï³ñí³ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍÇ Ñ»ï Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí:
ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ͳËë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ͳËë»ñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ïáÕáí:
6. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ, ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÃÇíÁ ¨ ѳëïÇù³óáõó³ÏÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:
7. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áñáßáõÙÝ»ñÁ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí »Ýóϳ »Ý µáÕáù³ñÏÙ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ϳñ·áí:
8. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Արցախի гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí:

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

  2015Ã.
  2014Ã.
  2013Ã.
  2012Ã.
  2011Ã.
  2010Ã.
  2009Ã.
  2008Ã.
  2007Ã.
  2006Ã.
  2005Ã.
  2004Ã.

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2