ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñ


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ-ի փետրվարի 23-ի §Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին¦ N-2 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-8 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցույթային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-10


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-9 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը և գրանցամատյանը վարելու կարգը հաստատելու մասին¦ N-11 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-14 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-16 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-13 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2005թ.-ի սեպտեմբերի 28-ի §Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-185 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2006թ.-ի մարտի 30-ի §Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-95 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007թ.-ի օգոստոսի 7-ի §Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին¦ N- 134 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ կապված քաղաքացիական ծառայության գործընթացների առանձնահատկությունները սահմանելու մասին¦ N-131-Ն


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնլու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգր սահմանելու մասին¦ N-132 որոշում
To top

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2