ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

гñó³ß³ñ»ñ

ø²Ô²ø²ÚÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²¶àôÚÜ ¨ ¶Èʲìàð ²öàôð ä²ÞîàÜܺ𠼴²ÔºòܺÈàô вزð ²ÜòβòìàÔ ØðòàôÚÂܺðÆ Âºêî²ìàðØ²Ü öàôÈÆ Ð²Ø²ð ê²ÐزÜì²Ì ²Ð ê²ÐزܸðàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ Ð²ðò²Þ²ð

вðò²Þ²ð ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ ÈÔÐ úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ Âºêî²ÚÆÜ ²è²æ²¸ð²ÜøܺðÆ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ²è²æ²î²ð ºì Îðîêºð ä²ÞîàÜܺð

вðò²Þ²ð ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü Ø²êÆÜ ÈÔÐ úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ Âºêî²ÚÆÜ ²è²æ²¸ð²ÜøܺðÆ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²¶àôÚÜ ºì ¶Èʲìàð ä²ÞîàÜܺð


Print   Add to Favorites

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2