ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

ì»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ Ýñ³Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÝ ¿:
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿` å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý µáÉáñ ٳϳñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ åñáý»ëÇáÝ³É Ï³ï³ñáճϳÝÇ ¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Ùßï³Ï³Ý ¨ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ, µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ý»ñáõÅÝ ³é³í»É³·áõÛÝë ϳï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ ¨ ¹ñë¨áñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ÁÝÓ»éáõÙ` áõÕÕí³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:

²ì²ðîìºòÆÜ ÈÔÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàÔܺðÆ 2015 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÈÆêÆ 6-18-Á,¦Øºêðàä زÞîàò вزÈê²ð²Ü§-áõ٠β¼Ø²Îºðäì²Ì кðÂ²Î²Ü ìºð²ä²îð²êîØ²Ü ¸²êÀܲòܺðÀ
ºÉÝ»Éáí §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 20-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó` ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 6-18-Á êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ø»ëñáå سßïáó гٳÉë³ñ³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí»ó ÈÔРѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ï³½Ù»ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ:
гٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý »Ýóϳ 261 ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇó Ó¨³íáñí»ó 24 ËáõÙµ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 12 ËáõÙµ µ/·, ¨ 12 ËáõÙµ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñ:
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÊáñÑñ¹Çó å³Ñ³Ýç»ó Íñ³·ñ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍÁÝóó` Çñ Ù»ç Áݹ·ñÏ»Éáí ÙÇ ß³ñù ÷áõÉ»ñ.
- áõëáõóÙ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ³ßí³ñÏ,
- áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ,
- áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝóó,
- áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Áݹ áñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáí áõëáõóÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñ:
гßíÇ ³éÝ»Éáí ·áñÍÁÝóóÇ áÕç ÉñçáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ Ï³¹ñ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ݳ¨ ³ÛÝ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ ÇÝùÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ïíÛ³É áÉáñïáõÙ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ É³í³·áõÛÝë ï»ÕÛ³Ï ¿ ³ñ¹Ç ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇÝ, ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ³Ù»Ý ï³ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ѳٳñáõÙ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í áõ µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ïáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ ݳ˳å»ë ѳٳ·áñͳÏó»É ïíÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
ÊáñÑáõñ¹Á, ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Áݹ·ñÏí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³Ý³Éáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ûï, áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ áñáßáõÙÝ»ñáí,ѳëï³ï»ó í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 26 §Ìñ³·ñ»ñ¦:
ä³ñï³¹Çñ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý §Ìñ³·ñ»ñǦ ûٳݻñÝ Áëï áÉáñïÝ»ñÇ áõÝ»ÇÝ Ñ»ï¨Û³É ϳéáõóí³ÍùÁ. §ÈÔÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõݦ, §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùáõÙ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÈÔРѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠ѳٳÝÙ³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñ ¨ ϳé³í³ñã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Üßí³Í §Ìñ³·ñ»ñݦ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ ³ÝóϳóÝáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ѳëï³ïíáõÙ ¿ §¶ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ýóϳóí³Í ·ÝÙ³Ý ÁÝóó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáõ٠ѳÕÃáÕ ¿ ׳ݳãí»É êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ø»ëñáå سßïáó ѳٳÉë³ñ³ÝÁ:
ºÉÝ»Éáí ÏÝùí³Í §ä³Ûٳݳ·ñǦ ųٳݳϳóáõÛóÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó` Ø»ëñáå سßïáó ѳٳÉë³ñ³ÝÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñ ÏÝù»ó 47 ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ»ï, ³Û¹ ÃíáõÙ`ÈÔРѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó µ³ñÓñ³Ï³ñ· Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ¨ ´àôÐ-Çó ¹³ë³ËáëÝ»ñ - 22, ÐÐ-Çó Ññ³íÇñí³Í ¹³ë³ËáëÝ»ñ, µ³ñÓñ³Ï³ñ· Ù³ëݳ·»ïÝ»ñ ¨ å³ßïáÝ۳ݻñ - 25:
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÁÝóó³Ï³ñ·Á í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ñ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
¸³ëÁÝóóÝ»ñÁ ëÏëí»óÇÝ Ý³Ë³å»ë ϳ½Ùí³Í ¨ ѳëï³ïí³Í »ñÏß³µ³ÃÛ³ ¹³ë³óáõó³ÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Çñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ å³ñµ»ñ³µ³ñ ³å³Ñáí»É ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ, ³ç³Ïó»É Ø»ëñáå سßïáó гٳÉë³ñ³ÝÇÝ` í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ, å³ñµ»ñ³µ³ñ å³ï³ëË³Ý»É í»ñ³å³ïñ³ëïíáÕ ù³Õͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÑÝã»óíáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ` ϳåí³Í “ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ” ÈÔÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï:
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý í»ñçáõÙ ÈÔÐ ù³Õͳé³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý ѳñóáõÙ,ϳåí³Í í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý,¹³ë³Ëáë³Ï³Ý ³Ýձݳϳ½ÙÇ ÏáÕÙÇó í³ñ³Í ¹³ëÁÝóóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý í»ñçáõÙ 253 ù³Õͳé³ÛáÕÝ»ñ ëï³ó³Ý §ìϳ۳ϳÝÝ»ñ¦:

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³Éª
æÆì²Ü вðàôÂÚàôÜÚ²Ü

  ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàÔܺðÆ ìºð²ä²îð²êîزÜ, زêܲ¶Æî²Î²Ü ¶ÆîºÈÆøܺðÆ ºì ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ àôܲÎàôÂÚàôÜܺðÆ Î²î²ðºÈ²¶àðÌØ²Ü Üä²î²Îàì ¶àðÌàôÔºÈàô βð¶

ìºð²ä²îð²êîØ²Ü Ìð²¶ðºð

  ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ


  ìÇ׳ϳ·ñáõÃÛուÝ


  îñ³Ýëåáñï


  îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙáõÙ


  êåáñï


  Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ßÇݳñ³ñ³ñáõÃÛáõÝ


  Øß³ÏáõÛà ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝ


  ÎñÃáõÃÛáõÝ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝ


  Æñ³í³µ³ÝáõÃÛáõÝ


  ¶áñͳí³ñáõÃÛáõÝ


  ¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ


  Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éáõÙ


  ¾Ý»ñ·»ïÇϳ


  ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ


  Î³¹³ëïñ³ÛÇÝ ·áñÍ


  ²éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ


Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2