ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝ ¿: ÊáñÑñ¹Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÝ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý, ¹ñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï ջϳí³ñÙ³Ý ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ ѻﳷ³ ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ: ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áõÕÇáí ÁÝóóáÕ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ ¿ å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ Ýáñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ, áñÇ ÑÇÙݳù³ñÁ, §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÝ ¿: ²ÛÝ å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ Ýáñ³óÙ³Ý, å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ å³ßïáÝ۳ݻñÇ, å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Çñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñ³ß˳íáñÝ ¿: 2004Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ ÈÔРܳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ëï»ÕÍí»ó È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹Á: ²ÛÝ áõÝÇ ÑÇÝ· ³Ý¹³Ù: ÈÔÐ øÌ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÝ ¿ ´áñÇë ²éáõß³ÝÛ³ÝÁ: 2004Ã. ÷»ïñí³ñÇ 23-ÇÝ Ó¨³íáñí»ó ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽµáõÝùÝ»ñÝ »Ý`
- È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çݳѻñÃáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÙdzëݳϳÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ûñ»ÝùÇ ³éç¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½ëåí³ÍáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³í³ë³ñ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁª Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ åñáý»ëÇáݳÉǽÙÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãϳï³ñ»Éáõ ϳ٠áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ ѳٳñ.
- ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳßí»ïáõ ÉÇÝ»ÉÁ:Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը հրավիրում է ժամանակավոր զբաղեցնելու ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետի

2 ԱՀ բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմի բնակարանային ֆոնդի ձևավորման և գույքի տրամադրման վարչության պետ

3. ԱՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար

4. ԱՀ սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության աշխատակազմի սոցիալական զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2