ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Կառուցվածք

Արմեն Սերգեյի Թովմասյան
Պաշտոնը ստանձնել է 15.02.2022:
Տարեթիվ, ամսաթիվ, ծննդավայր
1990թ., 17 մայիսի, ք. Ստեփանակերտ:
Կրթություն
1997-2007 թթ. սովորել և ավարտել է Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը:
2007 թ. ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի« Իրավագիտության» ֆակուլտետ:
Աշխատանքային գործունեություն
2011 թ. – ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի տնտեսական, մրցակցային միջավայրի հետազոտության, վերլուծության և վարչական վարույթի բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ, առաջատար մասնագետ-իրավաբան:
2013 թ. – ԼՂՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական և վարչական վարույթի ենթաբաժնի պետ:
2013 թ. – ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան:
2014-2015 թթ. – ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի մշակման, գործավարության և մարդկային ռեսուրսների բաժնի պետ:
2015-2017 թթ. – ԱՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի պետ:
2020 թ. – ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետ:
2020 թ. –ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ:
2021 թ. – նշանակվել է ԱՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ:
2021 թ. մարտի 2-ին ԱՀ Նախագահի ՆՀ-1406-Ա հրամանագրի համաձայն, նշանակվել է ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարար:
2022 թ. փետրվարի 15-ին ԱՀ Նախագահի ՆՀ-371-Ա հրամանագրի համաձայն, նշանակվել է ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ:
Կուսակցական պատկանելություն
Ազատ Հայրենիք կուսակցություն:
Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ որդի:
Հեռ.՝ (+374 47) 94-35-88

To top

æÇí³Ý ²É»ùë³Ý¹ñÇ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý
ÌÝí»É ¿ 1962 Ã., ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 22-ÇÝ, ù.êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ: 1980 Ã. ³í³ñï»É ¿ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ÃÇí 2 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ: 1981-1983 ÃÃ. ͳé³Û»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏáõÙ: 1983-1987ÃÃ. áõë³Ý»É ¿ ò»ÝïñáëáÛáõ½Ç ù.äáÉï³í³ÛÇ /àõÏñ³Çݳ/ ëå³éáÕ³Ï³Ý Ïááå»ñ³ódzÛÇ ÇÝëïÇïáõïáõÙ ¨ ëï³ó»É ïÝï»ë³·»ïÇ áñ³Ï³íáñáõÙ: 1987-1990 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ´»ÉáéáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý,ìÇﻵëÏ Ù³ñ½Ç, ù.äáÉáóùÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ ëå³éÙ³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý, "ÎááåÙûñ³ñ¹Ûáõݳµ»ñáõÃÛáõÝ" ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÷áËïÝûñ»Ý: 1990-1991 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÈÔÆØ-Ç Ù³ñ½ËáñÑñ¹Ç ·É˳íáñ åɳݳÛÇÝ-ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ, áñå»ë ïÝï»ë³·»ï, ³å³ ÈÔÆØ-Ç ³ñÑÙÇáõÃÛ³Ý ý»¹»ñ³ódzÛáõÙ, áñå»ë Ññ³Ñ³Ý·Çã: 1992-1994 ÃÃ. ²ñó³ËÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ г¹ñáõÃÇ å³ßå³Ý³Ï³Ý ßñç³Ýáõ٠ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³½³ï³·ñÙ³ÝÝ áõ å³ßïå³ÝÙ³ÝÁ: лﳷ³ÛáõÙ` 1994-1996 ÃÃ. áñå»ë ëå³, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÈÔÐ ä´ ï³ñµ»ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ: 1994 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ ųٳí׳ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ¹³ë³Ëáë»É ¿ ²ñäÐ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ, ØáëÏí³ÛÇ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ, ¶ÛáõñçÛ³Ý ÏÇñ³é³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ÇÝëïÇïáõïÇ, ºñ¨³ÝÇ "ػݻçÙ»ÝÃ" ѳٳÉë³ñ³ÝÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ¨ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕ»ñáõÙ: 1999-2002 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÈÔÐ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ ¨ ϳéáõóí³Íù³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ û·Ý³Ï³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÈÔÐ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Íñ³·ñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÅÝÇ Ù³ëݳ·»ï: 2002-2003 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ "²Ûëµ»ñ·" ö´À, áñå»ë ·É˳íáñ ï»ËÝáÉá·: 2003-2004 ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÈÔÐ üÇݳÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ û·Ý³Ï³Ý: 2004 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ ÈÔРܳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù` 4 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: 2005-2008 ÃÃ. áõë³Ý»É ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙdzÛáõÙ ¨ ëï³ó»É ѳÝñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ׳Ý, "гÝñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ" Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ùµ: ÈÔРܳ˳·³ÑÇ 2008 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-Ç Ññ³Ù³Ý³·ñáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ùª 6 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: 2014 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-Ç ÈÔРܳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·åáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ùª 6 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: гٳӳÛÝ ÈÔРݳ˳·³ÑÇ 2015 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-Ç Ññ³Ù³Ý³·ñÇ Ý߳ݳÏí»É ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ å³ßïáÝáõÙª 6 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: ²Ùáõëݳó³Í ¿, áõÝÇ 2 »ñ»Ë³: ²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ¿:

To top

ì³É»ñÇ ²µ·³ñÇ ²Ã³ç³ÝÛ³Ý
ÌÝí»É ¿ 1947Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-ÇÝ ì³É¹»Ýµáõñ· /Ȼѳëï³Ý/ ù³Õ³ùáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ´³Ý³ÏÇ ëå³ÛÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:
1970Ã. ³í³ñï»É ¿ ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ:
1970-1980ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÏáÙ»ñÇï³Ï³Ý, ÇëÏ 1980-1990ÃÃ. ÎáÙÏáõëÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ, Ù³ñ½³ÛÇÝ, ѳÝñ³å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ٠ջϳí³ñ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ:
1989Ã. »Õ»É ¿ ²ñó³ËÇ ²½·³ÛÇÝ ÊáñÑñ¹Ç ÷áËݳ˳·³Ñ:
1990-1995ÃÃ. ջϳí³ñ»É ¿ "سßïáó" Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ:
1993-1995ÃÃ. ÑÇÙݳ¹ñ»É ¨ ջϳí³ñ»É ¿ ÈÔÐ ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ´³Ý³ÏÇ "سñïÇÏ" å³ßïáݳûñÃÁ, ëï³Ý³Éáí ·áñÍáÕ µ³Ý³ÏÇ Ï³åÇï³ÝÇ ÏáãáõÙÁ:
1995-1997ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÈÔÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ å³ßïáÝáõÙ:
1996Ã. ³åñÇÉÇ 09-ÇÝ ÈÔРܳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí ßÝáñÑí»É ¿ ²ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ýáñ¹Ç ¨ Èdz½áñ ݳ˳ñ³ñÇ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý:
êï³ó»É ¿ ÊêÐØ-Ç "²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³ñÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ" Ù»¹³É:
1997-2004ÃÃ. »Õ»É ¿ "äáÉÇ·ñ³ý" äö´À-Ç ïÝûñ»Ý:
2006Ã. ÷»ïñí³ñÇó ³é ³Ûëûñ ³ß˳ïáõÙ ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹áõÙ áñå»ë ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù:
2014թ. փետրվաñÇ 14-ÇÝ å³ñ·¨³ïñí»É ¿ ÈÔÐ "ØËÇóñ ¶áß" Ù»¹³Éáí։
²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ¿:

To top

ì³ëÇÉÇ ²ñïÛáõß³ÛÇ ²í»ïÇëÛ³Ý
ÌÝí»É ¿ 1953 Ãí³Ï³ÝÇÝ: ²í³ñï»É ¿ ºñ¨³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ:
1972-1974 ÃÃ. ͳé³Û»É ¿ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõÙ:
1975-1979ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ Ù³ñ½ýÇݵ³ÅÝáõÙ, áñå»ë ³í³· ïÝï»ë³·»ï:
1980-1990ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÏáÙ»ñÇïÙ³ñ½ÏáÙáõÙ, áñå»ë ýÇݳÝë³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÅÝÇ í³ñÇã, ÏáÙÏáõëÇ Ù³ñ½ÏáÙÇ Ññ³Ñ³Ý·Çã, ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ë»ÏïáñÇ í³ñÇã:
1991-1998ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Ï»Ýë³Ãá߳ϳÛÇÝ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ, 1998-1999ÃÃ. "²ñó³Ëµ³ÝÏ"-Ç ²ëÏ»ñ³ÝÇ Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ Ï³é³í³ñÇã, 1999-2007ÃÃ. ÈÔÐ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ, 2008 Ãí³Ï³ÝÇó ³é ³Ûëûñ ³ß˳ïáõÙ ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù:
ԼՂՀ Նախագահի 2019թ. №9-Ա հրամանագրով պարգևատրվել է "Երախտագիտություն" մեդալով։
²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ¿: ²Ùáõëݳó³Í ¿, áõÝÇ »ñÏáõ »ñ»Ë³:

To top

Մարատ Արթուրի Սարգսյան
ÌÝí»É ¿ 1984Ã. ÑáõÝÇëÇ 29-ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùáõÙ:
2001Ã. ³í³ñï»É ¿ ¶ñǵỹáíÇ ³Ýí³Ý ÃÇí 3 ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ:
ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁݹáõÝí»É ¨ 2005Ã. ³í³ñï»É ¿ ØáëÏí³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ³Ï³¹»ÙdzÝ:
2004-2005 ÃÃ. ͳé³Û»É ¿ ÈÔÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏáõÙ:
2005-2007ÃÃ. ³ß˳ï»É ¿ ÷³ëï³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë ÷³ëï³µ³ÝÇ û·Ý³Ï³Ý, 2007-2008ÃÃ. ÈÔÐ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙª ³é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ï:
2009Ã. ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ ÁݹáõÝí»É ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ áñå»ë ÙñóáõóÛÇÝ, ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·Íáí ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï:
2010Ã. ³í³ñï»É ¿ ¦Ø»ëñáå سßïáó§ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ ý³ÏáõÉï»ïÁ ¨ ëï³ó»É Çñ³í³µ³ÝÇ áñ³Ï³íáñáõÙ:
2015Ã. ÈÔРܳ˳·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñáí Ý߳ݳÏí»É ¿ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù 5 ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:
²Ùáõëݳó³Í ¿, áõÝÇ երկու ¹áõëïñ:
²ÝÏáõë³Ïó³Ï³Ý ¿:

To top

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ

Միքայել Պավելի Ղարաբեկյան
Ծնվել է 1983թ., հուլիսի 25-ին քաղաք Ստեփանակերտում:
1990թ. ընդուվել և մինչև 1995թ. սովորել է Ստեփանակերտի Ե. Չարենցի անվան № 7 միջնակարգ դպրոցում:
1995թ. ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական թեքումով հատուկ դպրոցը և ավարտել այն 2000թ.:
2000թ. ընդունվել է Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի Արդյունաբերական և Քաղաքացիական Շինարարության ֆակուլտետի գեոդեզիա բաժինը:
2001թ. տեղափոխվել է Արցախի պետական համալսարանի Արդյունաբերական և Քաղաքացիական Շինարարության ֆակուլտետը և այն ավարտել 2008թ.:
2004-2006թթ. ծառայել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի շարքերում:
2001-2008թթ. դեկտեմբերի 31 - ը աշխատել է "Հայկ ժամացույց և ոսկերչություն" ՓԲԸ – ում` որպես վարպետ:
2009թ. փետրվարի 9 – ից նշականվել է ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի մրցութային, ատեստավորման և վերահսկողության բաժնի 1 – ին կարգի մասնագետի պաշտոնում:
2010թ. հունիսի 1 – ին նշանակվել է նույն բաժնի մրցութային և ատեստավորման գծով գլխավոր մասնագետի պաշտոնում:
2012թ. օգոստոսի 1 - ից նշանակվել է ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչի պաշտոնում:
2015թ. նոյեմբերի 04 – ից նշանակվել է ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում:
Անկուսակցական է: Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ:


ØñóáõóÛÇÝ , ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝ

¶áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ
1) ØñóáõóÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý áÉáñïáõÙª
³.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙñóáõÛà ¨ ³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ ûëï»ñÁ ϳ½Ù»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
µ.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙñóáõÛà ³ÝóϳóÝ»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
·.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ ³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
¹.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ å³ßïáÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛà ¨ ³Û¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝáÕ ÙñóáõóÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
».úñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ϳ٠³ñï³Ñ»ñà ³ï»ëï³íáñÙ³Ý »Ýóϳ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ å³ßïáÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ÊáñÑáõñ¹.
½.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛà ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ.
¿.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛÃÇ ¨ ³Û¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Á.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙñóáõÛà ¨ ³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳñó³ß³ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
Ã.³å³ÑáíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛà ¨ ³ï»ëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ѳٳñ ëï»ÕÍí³Í ÙñóáõóÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝïñí³Í Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»ÉÁ ¨ Ýñ³Ýó µÝ³Ï³ÝáÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Å.Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÙñóáõóÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ÷³Ã»ÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñËÇí³óáõÙÁ.
ų.ëï³ÝáõÙ ¿ ÙñóáõóÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ Ý߳ݳϻÉáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó ÁݹáõÝ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñÁ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ÊáñÑáõñ¹.
ŵ.³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ.
Å·.³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ·áñÍáÕ µáÉáñ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ѳÕáñ¹³ÏóÙ³Ý ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙÝ áõ ߳ѳ·áñÍÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ.
Ź. ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ýáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ, ϳñ·³µ»ñáõÙÁ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ.
Å». ³å³ÑáíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ¨ ·É˳íáñ å³ßïáÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³é³ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÙñóáõÛÃÇ ¨ ³Û¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Ž.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

2) í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙª
³.³å³ÑáíáõÙ ¿ úñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ٠ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ջϳí³ñÙ³Ý áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í úñ»ÝùÇ, ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ÊáñÑáõñ¹ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÁ.
µ.ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
·.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª úñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýóª ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý ³ß˳ï³Ýùáõ٠ûñ³Ý³Éáõ, Çñ»Ýó å³ßïáÝ»³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã å³ïß³× Ï³ï³ñ»Éáõ, ãϳï³ñ»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³½³Ýó»Éáõ ¹»åù»ñáõ٠ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý »ÝóñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ. ¹.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝ»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
».ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í³ñáõÙ ¿ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ.
½.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ Ýϳïٳٵ úñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ "·" Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏñÏÇÝ ÏÇñ³é»Éáõ, úñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ "·" ¨ "¹" Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, úñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ "·" ¨ "½" ϳ٠"¹" ¨ "½" Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ úñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ "»" Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ.
¿.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³Ýóϳóí³Í ÙñóáõÛÃÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý (³Û¹ ÃíáõÙª ÙñóáõÛÃÇ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ) úñ»ÝùÇ, ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ (³Û¹ ÃíáõÙª ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ) ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
Á.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³Ýóϳóí³Í ÙñóáõÛÃÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ µáÕáùÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñӳݳ·ñí³Í ûñ³óáõÙÝ»ñÇ, ËáãÁݹáïÝ»ñÇ, µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
Ã.å³ñµ»ñ³µ³ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ½»Ïáõó³·ñ»ñª Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ó»éݳñÏí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.
Å.å³ñµ»ñ³µ³ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ջϳí³ñÙ³Ý, ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óí³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ó»éݳñÏí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÉ ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
ų.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

3) Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áÉáñïáõÙª
³.³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Çñ³í³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ.
µ.ÊáñÑáõñ¹ Ý»ñϳ۳óíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ÉÇë Çñ³í³Ï³Ý-÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ.
·.²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÇ, ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÝáñÙ³ïÇí Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ.
¹.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ³Ïï»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ ѳٳñ.
».Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
½.²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ÛÉ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó, Áëï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³Ý³Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý ÝÛáõûñ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñÁª ¹ñ³Ýù È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ.
¿.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª úñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõͳñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
Á.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñ.
Ã.ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ·áõÙ Áݹ·ñÏí³Í ݳ˳·Í»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
Å.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÙñóáõÛÃÇ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ µáÕáùÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáõ ¨ áñáßáõ٠ϳ۳óÝ»Éáõ ϳñ·Ç áõ ųÙÏ»ïÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
ų.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙñóáõÛÃÇ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³íáñ µáÕáùÁ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³éÝ»Éáõ ¨ ÁݹáõÝíáÕ áñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
ŵ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

²Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ¨ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ í³ñÙ³Ý µ³ÅÇÝ

¶áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ
1) ²Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ ¨ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ`
³.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµÇ ÁݹѳÝáõñ Ýϳñ³·ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
µ.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
·.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙµáõÙ ¨ »ÝóËÙµáõÙ Áݹ·ñÏíáÕ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
¹.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³¹ñ»ñÇ é»½»ñíáõÙ ·ñ³Ýó»Éáõ ¨ ϳ¹ñ»ñÇ é»½»ñíÇó ѳݻÉáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
».ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ ¨ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÁ í³ñ»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
½.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
¿.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª 65 ï³ñÇÝ Éñ³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕǪ ÙÇÝã¨ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí Çñ å³ßïáÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѳٳñ.
Á.ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí í³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÁ.
Ã.ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓݳ·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
Å.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓݳ·ñ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý (÷á÷áËÙ³Ý) í»ñ³µ»ñÛ³É.
ų.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙÇÝ㨠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ Ñ³Ù³ñ ÙñóáõÛà ѳÛï³ñ³ñ»ÉÝ ³Û¹ å³ßïáÝÝ ³ñï³ÙñóáõóÛÇÝ Ï³ñ·áí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³¹ñ»ñÇ Ï³ñ׳ųÙÏ»ï 黽»ñíÇó ïíÛ³É å³ßïáÝÁ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ½µ³Õ»óÝ»ÉáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѳٳñ.
ŵ.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõݪ "¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ" È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ¹»åù»ñáõÙ ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½µ³Õ»óÝáÕ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѳٳñ§:
Å·.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª å»ï³Ï³Ý ¨ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇù å³ñáõݳÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÝãíáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Å¹.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին

¶áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ
1) ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ`
³. ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ` ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý ·Íáí Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ëïáñ³·ñÙ³Ý.
µ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý, ¹ñ³Ýó µÝûñÇݳÏÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ùÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
·.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
¹.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ó÷áõñ å³ßïáÝ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñáí ½µ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ í³ñÙ³Ý, ѳßí³éÙ³Ý, ѳÝÓÝÙ³Ý-ÁݹáõÝÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
». Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
½.ѳßí³éáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ý»ñϳ۳óñ³Í ÏÇë³Ù۳ϳÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ áõëáõÙݳëÇñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ¨ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
¿.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ųÙÏ»ï³ÛÇÝ, å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Á.³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ (ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ ¨ ųٳݳϳíáñ ó÷áõñ å³ßïáÝÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝáõÙ Ý߳ݳϻÉáõ, ³Û¹ ÃíáõÙª ³ñï³ÙñóáõóÛÇÝ Ï³ñ·áí, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý ßÝáñÑ»Éáõ, ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ, ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ å³Ûٳݳ·ñ»ñ ÏÝù»Éáõ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ³é³í»É³·áõÛÝ Å³ÙÏ»ïÇ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÇó ³½³ï»Éáõ ¨ ³ÛÉÝ) ųÙÏ»ïÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Ã.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.
Å.³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ½Çݳå³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ ³Ùñ³·ñáõÙÁ.
ų.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ ·áõÛùÝ áõ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ѳÛï³ñ³ñ³·ñáÕ ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ ѳñϳÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
ŵ.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ųÙÏ»ïáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
Å·.³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó Ý߳ݳÏíáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ Ï³½ÙÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Ź.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ßí³ñÏÇ ï»Õ»Ï³·ñ»ñÇ í³ñÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Å».²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·áñÍáõÕÙ³Ý íϳ۳ϳÝÝ»ñ.
Ž.³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý íϳ۳ϳÝÝ»ñÇ å³ïíÇñáõÙÁ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¹ñ³Ýù.
Å¿.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½Ù ÙáõïùÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³Ýó³·ñ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ѳßí³éÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
ÅÁ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñáí µáÕáùÝ»ñÇ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ.
ÅÃ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñí³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý, í»ñÉáõͳϳÝ, íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ.
Ç.³å³ÑáíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ¨ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇù ϳ½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ³½»Ï ÉÇÝ»Éáõ Çñ³íáõÝù ëï³Ý³Éáõ ϳ٠ȻéݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ͳÝáóݳÉáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ Ó¨³Ï»ñå»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
dz.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³å³ÑáíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý, ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý Ï³Ù ûñ»Ýùáí å³Ñå³ÝíáÕ ³ÛÉ ·³ÕïÝÇù å³ñáõݳÏáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï ³ß˳ï»Éáõª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ.
ǵ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÏÝÇùÝ»ñÇ ¨ ¹ñáßÙ³ÏÝÇùÝ»ñÇ å³ïíÇñÙ³Ý, áãÝã³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÁݹáõÝÙ³Ý-ѳÝÓÝÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Ç·.ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ ·áñͳí³ñáõÃÛáõÝÁ, ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ µ³½Ù³óÙ³Ý, ѳßí³éÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ.
ǹ.ϳï³ñáõÙ ¿ ·³Õïݳå³Ñ³ñ³ÝÝ»ñÇ, Ù»ï³ÕÛ³ å³Ñ³ñ³ÝÝ»ñÇ, ѳïáõÏ å³Ñ»ëï³ñ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ¹ñ³Ýó µ³Ý³ÉÇÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ. Ç».³å³ÑáíáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ³é³ùáõÙÁ.
ǽ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳ¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ÛÉ ·áñͳéáõÛÃÝ»ñ:

2) ÁݹѳÝáõñ ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ`
³.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ áã ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕóÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙÁ, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕóßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙáõÙ ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÙÁ.
µ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ áã ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ùáõïù³·ñáõÙÁ, å³ï׻ݳѳÝáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³é³ùáõÙÁ.
·.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÇÝ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ áã ·³ÕïÝÇ ÃÕóÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ ѳßí³éáõÙÁ.
¹.²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇó ³é³ùíáÕ áã ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ, ݳٳÏÝ»ñÇ ¨ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ, ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýϳïٳٵ.
».ϳ½ÙáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·áñÍ»ñÇ ³Ù÷á÷ ³Ýí³Ý³Ï³ñ·Á.
½.ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Áëï å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý áõÕ³ñÏíáÕ áã ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕûñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áõÕ»Ïó³Ï³Ý ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
¿.²ß˳ï³Ï³½Ùáõ٠ѳٳϳñ·áõÙ ¿ ÷áëïÇ ¨ ëáõñѳݹ³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
Á.³å³ÑáíáõÙ ¿ µ³ÅÇÝ Ñ³ÝÓÝí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ϳï³ñáõÙ ¿ ³ñËÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñáõÙÁ, ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ñËÇíÇ ·Çï³ï»Õ»Ï³ïáõ ѳٳϳñ·Á, í³ñáõÙ ¿ ³ñËÇí³ÛÇÝ ýáݹÇ, ·áñÍ»ñÇ ¨ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ³ßí³éáõÙÁ, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñËÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ëï»ÕÍáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ.
Ã.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³ñËÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ųٳݳϳíáñ û·ï³·áñÍÙ³Ý.
Å.²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ å³ï³ë˳ݳïáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ï³½ÙÇ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É å³ïñ³ëïáõÙ ¿ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõûñ. ų.²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ùµ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ¨ ·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ³ñËÇíÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ³ñËÇí³ÛÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ ¨ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñ. ŵ.È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³ñËÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ·³Õïݳ½»ñÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
Å·.Ù»Ãá¹³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ¿ óáõÛó ï³ÉÇë ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇÝ`ÁÝóóÇÏ ·áñͳí³ñáõÃÛ³Ý ¨ Çñ»Ý ѳÝÓÝÙ³Ý »Ýóϳ ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÙ.
Ź.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ·ñ³¹³ñ³Ý ëï³óíáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áõÛù³ÛÇÝ ·ñ³ÝóáõÙÁ ¨ Ùß³ÏáõÙÁ.
Å».ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇÝ, ÁݹáõÝáõÙ ¨ í»ñ³µ³ßËáõÙ ¿ Ù³ÙáõÉÁ.
Ž.³å³ÑáíáõÙ ¿ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù³ÛÇÝ áõÝ»óí³ÍùÇ å³ïß³× å³Ñå³ÝáõÙÁ.
Å¿.³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñù³÷á˳ݳÏáõÃÛ³Ý ¨ ·ÝáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É.
ÅÁ.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

3) ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙª
³.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ·áñÍáõÕ»Éáõ ϳñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É.
µ.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáÕÝ»ñÇ Ã»ÏݳÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É.
·.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
¹.úñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý »Ýóϳ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ñ³ÛïÁ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ÊáñÑáõñ¹.
».í»ñ³å³ïñ³ëïáÕÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ýù ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ÊáñÑáõñ¹.
½.í³ñáõÙ ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ ïñíáÕ íϳ۳ϳÝÝ»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ù³ïÛ³ÝÁ:
¿.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù»Ï ï³ñáõó ³í»ÉÇ Å³ÙÏ»ïáí úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ·áñÍáõÕÙ³Ý ¹»åùáõ٠ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѳٳñ.
Á.ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ϳé³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ, ßñçí³ñã³Ï³½ÙÇ (êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ) ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ·áñÍáõÕÙ³Ý ¹»åùáõ٠ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѳٳñ.
Ã.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ úñ»Ýùáí, ÊáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñáí ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ ³å³ÑáíáõÙÁ.
Å.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

4) ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñÇ áÉáñïáõÙª
³.Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÝ»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÊáñÑáõñ¹ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ.
µ.³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ûï³ñ»ñÏñÛ³ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï.
·.³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
¹.³å³ÑáíáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï.
».Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

¶É˳íáñ ѳßí³å³Ñ

¶áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ
1) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý í³ñáõÙÁ, í׳ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ï³½ÙáõÙÁ ¨ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ, ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ, ëïáõ·áõÙÁ, ³Ù÷á÷áõÙÁ ¨ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ.
2)ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·áñÍÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý åɳݳíáñáõÙª µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ûï»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ Ý»ñϳ۳óáõÙ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¨ ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ, Ãí³ÛÇÝ ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙ ¨ Ý»ñϳ۳óáõÙ.
3) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ͳËë³ÛÇÝ Ý³Ë³Ñ³ßÇíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ¨ ѳëï³ïÙ³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙ, ÁÝóóÇù ï³ñí³ Ñ³ïϳóáõÙÝ»ñÇ ËݳÛáÕ³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ.
4) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ ³áõ¹Çï, ³Û¹ ÃíáõÙª ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý ·ñ³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ³Ýѳٳå³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ×ß·ñïÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïí³Í ³Ïï»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ.
5)È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ųÙÏ»ïÝ»ñáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »é³Ùë۳ϳÛÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ.
6)Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ, ѳٳӳÛÝ»óÝáõÙ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ý³Ë³·Í»ñª »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñáí. 7) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ.
8)³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ·ÝÙ³Ý ·áñÍÇ Ñ»ï ϳåí³Í È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
9) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ÁÝóóÇÏ ¨ ϳåÇï³É ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý, ·áõÛùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ.
10) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏáõÙÁ.
11) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ.
12)Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ËݳÛáÕ³Ï³Ý ëå³éÙ³Ý, é³¹ÇáѳݷáõÛóÇ, Ñ»é³Ëáë³Ï³åÇ, ϳåÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ Ñ»ï µÝ³Ï³ÝáÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ.
13)È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓ³Ýó ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ýñ³Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ³ÝóϳóíáÕ ³ñ³ñáճϳñ·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý áõ ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙÁ.
14)Çñ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ٠ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ, ѳٳӳÛÝ»óÝáõÙ ¨ ²ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕûñÇ Ý³Ë³·Í»ñª »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñáí. 15)Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

To top
Print   Add to Favorites

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Կնունյանցների 2